חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

16.11.2008
הכנסות שיא ל Intelsat ברבעון השלישי של 2008

חברת הלווינים הגדולה בעולם Intelsat פרסמה את הדו"ח הרבעוני האחרון וכן את התוצאות העסקיות לתשעת החודשים הראשונים של השנה שהסתיימו ב 30 בספטמבר .

החברה דווחה על הכנסות בסך 598.5 מליון דולרים ועל הפסד נטו בסך 179.3 מליון דולרים ברבעון שהסתיים ב 30 בספטמבר . החברה גם דווחה שה EBITDAii, או הכנסות לפני ריבית, מסים וירידת ערך ובלאי עמדו על 406.3 מליון דולרים . ה EBITDAii המתואם של חברת New Bermuda עמד על 474.0 מליון דולרים או 79% מההכנסות ברבעון שהסתיים ב 30 בספטמבר 2008.

Intelsat, Ltd. דיווחה על הכנסות של 1,756.1 מלךיון דולרים ועל הפסד נטו בסך 673.9 מליון דולרים לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של השנה שהסתיימה ב 30 בספטמבר 2008. ה EBITDA של Intelsat, Ltd עמד על 987.9 מליון דולרים ואילו ה EBITDA המתואם של חברת New Bermuda היה 1,395.5 מיליארד דולרים או 79% לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של השנה שהסתיימה ב 30 בספטמבר 2008 .

יו"ר מועצת המנהליםש לה חברה דייב מקגלייד אמר עם פרסום התוצאות הרבעוניות של החברה , ש "תוצאות הרבעון השלישי של החברה מצביעים על חוזק ויציבות בשעה שהחל שיפור בהכנסות בשיעור של 10 אחוזים , חל יגודל של 11% ב EBITDA המתואם ונרשמה עליה בספר ההזמנות העתידיות של החברה לסך שיא של 8.7 מיליארד דולרים בסוף התקופה"

16.11.2008
Intelsat Reports Record Revenues for Q3 2008

Intelsat , the world's leading provider of fixed satellite services, reported results for the three-month and combined nine-month periods ended September 30.

Intelsat, Ltd. reported revenue of $598.5 million and a net loss of $179.3 million for the three months ended September 30 . The company also reported Intelsat, Ltd. EBITDAii, or earnings before interest, taxes and depreciation and amortization, of $406.3 million. New Bermuda Adjusted EBITDAii was $474.0 million, or 79% of revenue, for the three months ended September 30, 2008.

Intelsat, Ltd. reported revenue of $1,756.1 million and a net loss of $673.9 million for the combined nine months ended September 30, 2008. Intelsat, Ltd. EBITDA was $987.9 million and New Bermuda Adjusted EBITDA was $1,395.5 million, or 79 percent of revenue, for the combined
nine-month period ended September 30, 2008.

"Intelsat's third quarter results showed strength and stability as we improved revenue by 10 percent, grew Adjusted EBITDA by 11 percent, and increased our contract backlog to a company-record $8.7 billion at quarter end," said Intelsat CEO Dave McGlade.

© 2008