חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

7.12.2008
הדו"ח התקופתי של Iridium Satellite

חברת התקשורת הטלפונית הלווינית Iridium Satellite LLC פרסמה את התוצאות העסקיות לרבעון שהסתיים ב 30 בספטמבר . בסוף הרבעון השלישי לשנה זו היו לחברה 309,000 מנויים, הכנסות החברה עמדו על 88.2 מליון דולרים , ה EBITDA התפעולי עמד על 29.0 מליון דולרים וההכנסה נטו הסתכמה ב 16.9 מליון דולרים.


7.12.2008
Iridium Satellite Financial Results

Iridium Satellite LLC (Iridium) has announced financial results for the quarter ended September 30, 2008. Third quarter results included reaching 309,000 subscribers, revenue of $88.2 million, Operational EBITDA of $29.0 million and net income of $16.9 million.


© 2008